BELASTINGGIDS 2013 PDF

Dat zijn enkele vernieuwende projecten Noorderzijlvest. U bent beschermd tegen overstromingen en u kunt genieten van Nederland ligt voor meer dan de helft onder zeeniveau. Noorderzijlvest zorgt in uw omgeving voor sterke dijken om u te beschermen tegen overstromingen. Van afstand de sterkte van de dijken in de gaten houden en energie waar Noorderzijlvest aan werkt.

Author:Vudogis Malashakar
Country:Netherlands
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):25 October 2007
Pages:233
PDF File Size:17.38 Mb
ePub File Size:10.71 Mb
ISBN:947-2-34367-467-1
Downloads:34333
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TolarK Gemeente Krimpen aan den IJssel Informatiegids gemeentelijke belastingen Inhoud In deze gids vindt u informatie over de gemeentelijke belastingen die op het aanslagbiljet van het jaar zijn vermeld. Ook de tarieven van enkele andere belastingen voor treft u hierin aan. Lees de informatie goed door en bewaar deze gids. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan telefonisch of via e-mail contact op met de gemeente. Achter in de gids vindt u de gegevens.

Ook voor dit jaar heeft de gemeente ervoor gekozen alle informatie over de gemeentelijke belastingen te bundelen in een praktisch en handzaam boekje. In deze gids vindt u informatie over de waardering van alle panden, die jaarlijks plaatsvindt.

En u weet misschien wel dat de WOZ-waarde als heffingsgrondslag dient voor onder andere de onroerende zaakbelastingen. Niet minder belangrijk zijn de belastingtarieven voor en de manier waarop u eventueel kwijtschelding kunt aanvragen. Betaalt u de aanslag nog niet in termijnen? In deze gids leest u hoe u dit regelt! Ik kan u mededelen dat wij opnieuw erin geslaagd zijn de meeste tarieven slechts beperkt te verhogen.

In het geval van de afvalstoffenheffing zijn de tarieven in zelfs verlaagd. Het waardeniveau van woningen en niet-woningen is voor gedaald.

Als gevolg daarvan stijgen de tarieven voor de onroerende zaakbelasting meer dan de trend. Op bladzijde 18 leest u er meer over. Zoals u kunt merken is het gemeentebestuur met het vaststellen van de tarieven voor terughoudend geweest.

Ik hoop dat deze Belastinggids u voldoende informatie biedt. Heeft u toch nog vragen en opmerkingen? U kunt uw vragen en opmerkingen ook via de e-mail bij ons kwijt: belastingen krimpenaandenijssel. Wilt u alleen van de belangrijkste onderwerpen uit deze gids kennisnemen? U vindt ze hieronder met een verwijzing naar de bladzijde waar u meer informatie vindt.

De nieuwe WOZ-waarde voor bladzijde 6. Naar de toestand van het object op 1 januari De waarde is per de peildatum van 1 januari De WOZ-waarde is voor gedaald? In veel gevallen wel, maar er zijn uitzonderingen! Lees de toelichting op bladzijde 6. Ook de WOZ-waarde voor treft u hierop aan.

Wie ontvangt de aanslag onroerende zaakbelastingen? Let op: een verhuizing of een verkoop in de loop van is niet van belang voor de heffing over 4 De berekening van de aanslag onroerende zaakbelastingen bladzijde Dit is een percentage van de WOZwaarde.

Bezwaar maken tegen de heffingen en de WOZ-waarde? Als u bezwaar maakt, dan moet u dat binnen zes weken doen. Zorg ervoor dat uiterlijk op 25 maart het bezwaar bij de gemeente is. U kunt schriftelijk bezwaar maken, maar ook digitaal via het WOZ-portaal. Meer informatie over de nieuwe WOZ-waarde? Betaling van de aanslag bladzijde Zorg dat uw aanslag binnen 28 dagen betaald is! Tip: maak gebruik van de automatische incasso. Dit kunt u aanvragen tot 1 maart Geen automatische incasso?

Uiterlijk 11 maart moet uw betaling ontvangen zijn. Kwijtschelding aanvragen? Zorgt u ervoor dat op 25 maart uw verzoek bij de gemeente is. Hondenbelasting bladzijde Zijn uw hond en nog niet bekend bij de gemeente? Wees loyaal en meld uw viervoeter s alsnog aan! Veranderingen in de markt De WOZ-waarde kent de waarde op het niveau van 1 januari Dit betekent dat de waarde is bepaald met gebruikmaking van de transacties die op of rond de peildatum van 1 januari hebben plaatsgevonden.

Bij de waardeontwikkeling van woningen is een dalende trend te zien. Deze trend is overigens afhankelijk van het soort object rijenwoning, vrijstaande woning, appartement etc. Over het algemeen zijn de waardes van met als prijspeil 1 januari lager dan die van met als prijspeil 1 januari Er zijn vanzelf- De algemene tendens is dat de waardeontwikkeling van woningen rond de waardepeildatum, met enkele uitzonderingen, is gedaald.

De WOZ-waarde: wat is verder nog van belang? De WOZ-waarde die nu op het aanslagbiljet staat, geldt dus alleen voor Volgend jaar krijgt u weer een nieuwe waarde. Voor alle duidelijkheid: de laatste twee belastingen worden niet door de gemeente geheven. Voor ondernemers is de waarde van belang voor de vennootschapsbelasting.

Verbouwingen en objecten in aanbouw Bij de waardering is rekening gehouden met verbouwingen, uitbreidingen en andere zaken die in hebben plaatsgevonden. Wanneer op 1 januari een woning nog in aanbouw is, dan wordt ook voor dat object de WOZ-waarde bepaald en vastgesteld. Na voltooiing van de bouw wordt opnieuw een WOZ-waarde vastgesteld.

Dit gebeurt per 1 januari U krijgt daarover later bericht. Controle De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de gemeente alle objecten op een correcte manier waardeert. Dit geldt ook voor gemeente Krimpen aan den IJssel. In de loop van het jaar worden diverse controles uitgevoerd om te beoordelen of de WOZ-administratie op orde is en of bijvoorbeeld de verkoopgegevens worden bijgehouden. Verder beoordeelt dit orgaan het niveau van de nieuwe waardes.

De toezichtresultaten zijn openbaar en via het internet te raadplegen. Onze gemeente heeft een goede beoordeling gekregen. Voor meer informatie kunt u de site www. Bezwaar Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-waarde of met de belastingaanslagen, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. De dagtekening is gesteld op 11 februari , zodat het bezwaarschrift uiterlijk op 25 maart door de gemeente moet zijn ontvangen. U moet het bezwaar motiveren. Geef aan waarom u het bijvoorbeeld niet eens bent met de vastgestelde waarde.

Bezwaar maken tegen de tarieven van de onroerende zaakbelastingen OZB is niet mogelijk. De wetgever heeft de bevoegdheid om belastingtarieven vast te stellen, overgelaten aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft de tarieven op 13 december vastgesteld. Daaraan valt niets te veranderen. Waarop moet u letten, voordat u bezwaar maakt? De gemeente bepaalt voor elk object de waarde en maakt die bekend in de vorm van een beschikking.

Deze beschikking staat op het aanslagbiljet vermeld. De vastgestelde waarde geeft soms aanleiding om bezwaar te maken, omdat inwoners deze te hoog vinden. Met name bij de woningen geldt dat de waarde wordt afgeleid van verkooptransacties, die op of rond de waardepeildatum van 1 januari hebben plaatsgevonden. De gemeente heeft deze transacties beoordeeld op bruikbaarheid en vervolgens geregistreerd als uitgangspunt voor het bepalen van de waarde. Een aandachtspunt daarbij is de vergelijkbaarheid van woningen.

Het betekent niet dat het om identieke woningen hoeft te gaan. De vergelijkbaarheid van woningen heeft vooral betrekking op het bouwjaar, de inhoud van de woning en de oppervlakte van het perceel. In mindere mate zijn van belang de bouwstijl, de ligging en de bijgebouwen, zoals garages, schuren, een uitbouw etc. Hieronder een aantal voorbeelden: De nieuwe waarde in vergelijking tot de vorige waarde. Soms is er een verschil tussen de nieuwe en de vorige waarde.

Dat komt bijvoorbeeld wanneer in een woningsoort bijvoorbeeld een appartement enkele transacties van op of rond de waardepeildatum hebben plaatsgevonden, die aanzienlijk hoger waren dan in de jaren daarvoor. Aspecten zoals woningschaarste en de courantheid van woningen hebben invloed op de prijs die aspirant-kopers bereid zijn te betalen.

De WOZ-waarde volgt dus altijd de ontwikkelingen in de woningmarkt. Alleen de constatering dat een waarde van een woning hoger is geworden, wordt als bezwaar niet toegekend. De procentuele daling tussen de nieuwe en de vorige waarde is lager dan een landelijk percentage, of een percentage van het kadaster et cetera.

Hetzelfde geldt voor de relatieve waardedaling. De nieuwe waarde 8 komt namelijk niet tot stand door de vorige waarde te verlagen met een percentage. De waarde wordt afgeleid van verkooptransacties die zijn gerealiseerd en die door de gemeente zijn beoordeeld.

LIBRO NITZA VILLAPOL PDF

Belastingaangifte

Douzshura Instead, they mostly hold the bulk of their assets in U. The residency test is very important for any foreigner coming to South Africa or for any South African going belastinggids Your tax computation is on the first RThese deemed amounts were updated and with effect from March I need help with my tax. Press Esc to close Tell us what you think! First, UITs must fully replicate their indexes as belastinggids to optimizing their portfolios. Do I need to pay tax?

A DANGEROUS LOVE BERTRICE SMALL PDF

.

LISHMAN ORGANIC PSYCHIATRY PDF

.

MAKALAH TENTANG ANGINA PECTORIS PDF

.

Related Articles